வெள்ளி, ஜூன் 24

நாளைய சந்ததியை காப்பாற்றுங்கள் ..

                            """அப்பா நான் உங்களை பார்க்கணும் என்றால் அம்மாவை அவங்க நெருங்காமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்க """


                
cq;fSila gps;isia MNuhf;fpakhdjhfTk;;> kfpo;r;rpahfTk; kyh;r;rpahfTk; tsh;g;gNj ckJ   xNu ,yf;fhFk;. mjw;fhf ePq;fs; cq;fs; md;ghd kfSf;F> JbJbg;ghd kfDf;F  koiy nkhop Ngrj; njhpe;j tajpypUe;Nj ey;yJ nfl;lJ njhlh;ghf nrhy;yp nfhLg;gjw;F Kaw;rpg;gPh;fs;.


 cq;fSf;Fj; njhpAkh?

  rpful; fk;gdpahdJ cq;fs; gps;isfSf;F ,e;j tajpypUe;Jjhd; rpful; njhlh;ghf nrhy;yp nfhLf;fpd;wJ. ePq;fs; rpy re;jh;g;gq;fspy; epidg;gPh;fs; rpful; fk;gdp vg;gb vkJ gps;isfis neUq;Ffpd;wJ vd;W. rpful; fk;gdpahdJ ckJ gps;isfis kpf El;gkhd Kiwapy; mZfp rpful; Gifg;gJ tPukhd nray;> fk;gPukhd nray;> ,isQh;fs; nra;af;$ba nray; vd;wthW gps;isapd; gpQ;R cs;sj;jpy; gjpa itf;fpd;whh;fs;. 

ePq;fs; cq;fs; trjp fUjp gps;isfSf;F fhl;^d;> jpiug;glk;> ehlfk;> vd njhiyf;fhl;rpiag;  ghh;f;f tpl;L cq;fs; Ntiyfisr; nra;J nfhs;Sk; re;jh;g;gq;fs; Vuhsk;.

ePq;fs; epidg;gJ fhl;^d; rpwpa gps;isfSf;fhf jahhpf;fg;gl;l epfo;r;rp vd;gjdhy; mJ gw;wp Njbg; ghh;g;gJ mtrpak; ,y;iy vd;W. vd;whYk; cq;fSf;Fj; njhpAkh? rpful; fk;gdpahdJ ,t;thwhd fhl;^d; epfo;r;rpfs; Clhfj;jhd; cq;fSila gps;isfis neUq;Ffpd;wnjd;w nra;jp. gps;isfs; fhl;^d;fspy; tUk; tpjk; tpjkhd fjhghj;jpuq;fSf;F md;G nrYj;Jfpd;wdh;. ve;j Neuj;jpYk; mth;fisg; gpd;gw;Wfpd;wdh;. me;j rpwpa gps;isfs; Kaw;rpg;gJ fhl;^dpy; tUk; fjhghj;jpuq;fs; ebg;gJ Nghd;W ve;j NeuKk; ebg;gjw;Nf. mNj Nghd;Wjhd;  fhl;^dpy; tUk; fjhghj;jpuq;fs; rpful; Giff;Fk; Mapd; cq;fSila gps;isAk; rpful; Gifg;gij tPukhd nrayhf fUJk;. mth;fSk; fljhrp Jz;il vLj;J RUshf RUl;b mjpy; xU Kidiag; gw;witj;J rpful; Giff;f Kaw;rpg;ghh;fs;. ,t;thwhd gps;isfs; Fwpg;gpl;l taij mile;jJk; rpful; Gifg;gjw;F ,Uf;fpd;w rhj;jpak; mjpfkhFk;.
   
jpiug;glq;fSk; ehlfq;fSk; gps;isf;F rpful;il fth;r;rpahf fhl;Lk; tpjk;.

,jid Nehf;fhf nfhz;L vkJ gps;isfSf;F rpWghuhaj;jpypUe;Nj rpful; Giff;f itg;gjw;F Kaw;rpf;fpwhh;fs;.gps;isfis rpful; Giff;fg; gof;Ftjw;F Clfq;fisg; gad;gLj;JtjhdJ ,yFthdJk; ,yhgfukhdJkhd Kiw vd;gJ gw;wp Gifapiyf; fk;gdpf;Fj; njhpAk;. vdNt vkJ gps;isfis rpful; Giff;fg; gof;Fk; Clf ituRf;F vjpuhf> ckJ Foe;ijfSf;F Neha; vjph;g;G rf;jpiag; ngw;Wf;nfhLg;gJ cq;fs; nghWg;ghFk;.

ngw;Nwhh; vd;w tifapy; ckJ Foe;ijfSf;F rpful; ghtidahy;  Vw;glf;$ba ghjpg;Gf;fis mth;fspd; gpQ;R cs;sq;fSf;Fg; nghUj;jkhd Kiwapy;  Gj;jp njhpaf;$ba tajpy; ,Ue;Nj tpsq;fitg;gJ cq;fs; nghWg;ghFk;.

mNj Nghd;W ckJ gps;is ghh;f;Fk;  TV epfo;r;rpfs;> jpiug;glq;fs;> rpWth; gj;jphpiffs;> fij Gj;jfk; vd;gtw;wpd; %yk; rpful; Gifg;gJ Jhz;lg;gLtJ gw;wp tpsq;fp nfhs;tjw;F vjph;g;G rf;jpiag; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;.

vt;thW gps;isfSf;F Clf vjph;g;G rf;jpiag; ngw;Wf;nfhLg;gJ ?


TV epfo;r;rpfspy;;> jpiug;glq;fspy; gzj;jpw;fhf rpful; Gifg;gJ Nghd;W ebg;gth;fs; mofhdth;fshf ,Ue;jhYk; ep[ tho;f;ifapy; rpful; Gifg;Nghhpd; cjLfWj;J> Kfq;fs; RUq;fp> taJ KjpHe;j Njhw;wk; Vw;gLjy; vd;gJ njhlHghf rpWth;fSf;Fj; njhpag;gLj;jy;;.
rpful; Gifg;gJ tPukhd> fk;gPukhd> gaq;fukhd> GJikahd nray; ,y;iy vd;Wk; mij Ntz;batHfs; nra;a KbAkhd Kl;lhs; jdkhd gytPdkhd ghjpg;Gf;fs; epiwe;j nray; vd;Wk; gps;isfis mwpTWj;jy

tpNrlkhf Clfj;jpd; %yk; tuf;$ba rpful; fk;gdpapd; je;jpNuhghaq;fspy; ,Ue;J cq;fs; gps;isfis fhg;ghw;WtjhdJ cq;fs; iffspNy jq;fpAs;sJ. mij NtW xUthplKk; vjph;ghh;f;f KbahJ. mjw;fhf ePq;fs; rhpahd Kiwapy; nraw;g;gLq;fs;. Vida Neha;fSf;F rpWtajpy;; ,Ue;Nj Neha; vjpHg;G rf;jpiag; ngw;Wf; nfhLg;gNjhL Clfj;jpdhy; njhw;wf;$ba ituir jhf;Fg; gpbg;gjw;fhd Neha; vjph;g;G rf;jpia ,g;NghjpypUe;Nj ngw;W nfhLq;fs;.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக